Vabzdžių naikinimo priemonė CIPPER200 100 ml. (komplektas)

 • Kraunamos nuotraukos
  980
  1090 Sutaupykite 110
  Prekė išparduota.
  Susisiekite

  CIPPER200 - profesionalų naudojama priemonė vabzdžiams naikinti 

 • Į komplektą įeina: 1 l. butelis, purkštuvas, vienkartinės pirštinės, Cipper200 100 ml.

  CIPPER200 – viena efektyviausių vabzdžių naikinimo priemonių, kuri naikina visų stadijų ektoparazitus. Tai yra ilgalaikio poveikio priemonė, kuri jūsų namus apsaugos nuo tarakonų, blakių, blusų, erkių, skruzdžių ir kitų nepageidaujamų kenkėjų. Priemonė tinkama įvairaus dydžio vabzdžiams, skiriasi tik reikiamas priemonės skiedimo su vandeniu santykis.
   CIPPER200 gali būti naudojamas ir naminių gyvūnų (kačių, šunų) guolių dezinfekcijai. Žinoma, dezinfekavus augintinio guolį, patalpą, kurioje tai buvo atlikta, būtina gerai išvėdinti, o patį guolį gerai išvalyti ir taip pat išvėdinti. Tačiau CIPPER200 yra mažai toksiškas šiltakraujams gyvūnams, nes priemonės veiklioji medžiaga – permitrinas – hidrolizuojamas esterazių į neaktyvius metabolitus - fenoksibenzilo spiritą ir permitrino rūgštį.

  Naudojimas:
  Uždaryti dizinfekuojamos patalpos duris ir langus. Paruošti emulsiją vadovaujantis instrukcijomis (pagal naikinamų kenkėjų rūšį). Paruošta emulsija išpurkšti kenkėjų buvimo vietas ir pasiekiamas slėptuves. Po 2 valandų patalpą gerai išvėdinti. Kol patalpa neišvėdinta, joje negali būti gyvūnų ar žmonių. Dizinfekuojančiam asmeniui būtina naudoti apsaugines priemones!
  Priemonė išliks veiksminga nuo 3 iki 5 savaičių po jos panaudojimo, veikimo trukmė priklauso nuo saulės intensyvumo ir dulkių kiekio. Priemonė veikia kontaktiniu (lietimosi) būdu ir naikina vabzdžius visose jų augimo stadijose (išskyrus kai kurių rūšių kiaušinėlius).

   

  Blusų naikinimas. 5 ml. litrui vandenio

  0,5 % koncentracijos z-cipermetrinas vandens emulsija (tiek produkto, tiek
  vandens ir taip prie visų koncentracijų) purškiamos grindys ir sienos iki 1 m aukščio, gyvūnų guoliai ir
  aplink juos (norma – 50 ml/m2).

  Skruzdėlių ir blakių naikinimas. 1 ml. litrui vandenio

  0,1 % koncentracijos z-cipermetrino vandens emulsija purškiamos
  skruzdžių susitelkimo vietos ir jų judėjimo takai ( 50-100 ml/m2).


  Tarakonų naikinimas. 1 ml. litrui vandens

  Jis atliekamas išpurškiant 0,1 % koncentracijos z-cipermetrinas vandens
  emulsija grindis, sienas, plyšius, užkaborius (50 ml/m2 ). 1-2 % koncentracijos z-ciperimetrinas
  vandens emulsijos rekomenduojama naudojamos įsigeriantiems paviršiams (100 ml/m2).

  Erkių naikinimas. 2 ml. litrui vandens

  0,2 % koncentracijos z-ciperimetrinas vandens emulsija purškiamos grindys,
  lubos, sienos (50 ml/m2).

  Musių naikinimas.5 ml. litrui vandens

  0,5 % koncentracijos z-cipermetrinas vandens emulsija purškiamos sienos, lubos,
  grindys (100 ml/m2). Vėl atsiradus skraidančioms musėms, procedūra kartojama. Musių lervos
  naikinamos jų veisimosi vietose kas 20-30 dienų purškiant substrato paviršių 0,1 % z-cipermetrino
  vandens emulsija (norma - 3l/m2), esant gyvulių mėšlui – (norma iki 2 l/m2).


  Uodų naikinimas. 2,5 ml. litrui vandens

  Naudojama 0,25% z-cipermetrino vandens emulsija. Išpurškiamos sienos, lubos,
  grindys (50-100 ml/m2). Procedūra kartojama atsiradus skraidantiems uodams.
  Vengti patekimo į vandenį ir ant pašarų.
  Preparatas taip pat veikia kaip repelentas, atbaidantis daugelį parazitų

  Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

  Gamintojas: UAB Ekochemeta, Lietuva   

     

                      PAVOJINGA 

  Pavojingumo frazės pagal CLP reglamentą 1272/2008/EB:
  Fizinį pavojų apibūdinančios pavojingumo frazės:
  H226 Degus skystis ir garai.
   Pavojų sveikatai apibūdinančios pavojingumo frazės:
  H304 - Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
  H302 - Kenksminga prarijus.
  H315 - Dirgina odą.
  H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją.
  H318 - Smarkiai pažeidžia akis.
   Pavojų aplinkai apibūdinančios pavojingumo frazės:
  H400 – Labai toksiška vandens organizmams
  H410 - Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus
  Papildoma informacija apie pavojų:
  EUH066 – Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą
  Atsargumo frazės pagal CLP reglamentą 1272/2008/EB:
  Prevencinės:
  P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje
  P210 - Laikyti atokiau nuo atviros liepsnos/karštų paviršių. – Nerūkyti.
  P233 - Talpyklą laikyti sandariai uždaryta.
  P260 - Neįkvėpti garų / aerozolio.
  P273 - Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
  Atoveikio:
  P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius,
  jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
  P301+P310 - PRARIJUS: Nedelsiant skambinti i APSINUODIJIMU KONTROLĖS IR
  INFORMACIJOS BIURA arba kreiptis į gydytoją.
  P331 - NESKATINTI vėmimo.
  P302+P352 - PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens
  P333+P313 - Jeigu sudirginama oda arba ja išberia: kreiptis į gydytoją